Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
timemtrongdem 12 Thiên Thai 195160
Nguyen Long 12 Thiên Thai 195118
saolaikhongngu 12 Thiên Thai 195060
Dâm Thủ 12 Thiên Thai 191786
Hoa dâm bụt 12 Thiên Thai 191677
LoHer 12 Thiên Thai 190512
AnhCoo 12 Thiên Thai 190339
JAV 12 Thiên Thai 189071
Bím Ngon 12 Thiên Thai 187940
Moschino 12 Thiên Thai 187288