Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
Hoàng Tử 12 Thiên Thai 170613
Kiến lửa 12 Thiên Thai 169212
Vân Anh 12 Thiên Thai 165327
TINH VA TIEN 12 Thiên Thai 164249
Johnny Lu 12 Thiên Thai 162811
Duy Viet 12 Thiên Thai 161315
Đồ Rê Mi 12 Thiên Thai 160772
Thần Tài May Mắn 12 Thiên Thai 160097
Colosig 12 Thiên Thai 159800
KHALY 12 Thiên Thai 159249