Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
VERSACE 12 Thiên Thai 740395
Ky Kiske 12 Thiên Thai 700201
Apple 12 Thiên Thai 667625
Cherker 16cm 12 Thiên Thai 601301
MicKey 12 Thiên Thai 586367
Thành viên đã bị xóa 12 Thiên Thai 578169
trần chân 12 Thiên Thai 578046
lục tiểu phụng 12 Thiên Thai 566197
Moza 12 Thiên Thai 538338
Diệp Y Thủy 12 Thiên Thai 535617