Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
OMAN 12 Thiên Thai 342684
Bích Dao 12 Thiên Thai 336213
Lão Trư 12 Thiên Thai 331432
coithienthai 12 Thiên Thai 325060
Thành viên đã bị xóa 12 Thiên Thai 323220
ATM 12 Thiên Thai 322713
Aladdin 12 Thiên Thai 309092
tina tran 12 Thiên Thai 307969
Sanosuke 12 Thiên Thai 298507
Batman 12 Thiên Thai 297574